תנאי שימוש ורכישה


"אור הצדיק" (להלן: "המארגן") מודה לך על הזמנתך. אנא קראי את עיקר תנאי ההזמנה המופיעים בתחתית מסמך זה בעיון רב וודאי כי פרטי הזמנתך נכונים. כל שינוי בכרטיס הטיסה לאחר כרטוס כרוך בעלות נוספת ע"פ הנחיות המוביל התעופתי. 

הזמנה המבוצעת על ידי המזמין באתר זה מהווה את הסכמתו לתנאי "אור הצדיק" ובכלל זה התנאים המנויים להלן. הזמנת שירותי הנסיעות מאת ספקי השירותים נעשית בכפוף לזמינותם, ובהתאם למידע הידוע לחברה או מידע שהיה על סוכנות הנסיעות לדעת. 
תנאים כלליים: 

1. טיולים המוצעים באתר זה של "אור הצדיק" (להלן: "המארגן") מוצעים לציבור בתנאים המפורטים להלן ועצם הרשמת הנוסע לטיול והשתתפותו בו מהווה את הסכמתו המפורשת לתנאים אלה. 
2. הקיבול יתבצע ע"י הרשמת הנוסע ו/או מקדמה. 
3. המארגן שומר לעצמו את הזכות לבטל את הטיול עקב מיעוט נרשמים ו/או כל סיבה אחרת שעלולה לפגוע בחברה, במידה וכך תימסר לנוסע לפחות 6 ימים לפני מועד היציאה. 
4. בכל מקרה שתוגש תביעה נגד המארגן תוקנה סמכות שיפוט בלעדית לבית המשפט בעיר קריית גת. בנוסף, הואיל ומרכז פעילותו של המארגן הוא בקריית גת, מוסכם בזאת בין הצדדים כי כל סכסוך או מחלוקת או טענה שיהיו למי מהצדדים האחד כלפי משנהו יופנו לבית המשפט בקריית גת ולהם תהא סמכות ייחודית לדון בעניין. 
5. במניין ימי הטיול מחושבים יום היציאה מישראל ויום החזרה ארצה שהינם ימים חלקיים בלבד. זמני היציאות וההגעות לישראל וחזרה ארצה נתונים בידי המובילים האוויריים בלבד ואין המארגן חייב להשלים את הימים במלואם. המארגן אינו אחראי לשינוי בשעת היציאה ו/או החזרה מנתיב הטיסה אשר הינם בשליטתו הבלעדית של חברות התעופה והם כפופים לתקנות הטיסה ולאמנות הבינלאומיות. 
*** לאור האמור לעיל, החברה לא אחראית לשינויים בלוח הטיסות, ולפיכך החברה לא תהא אחראית ו/או לא תחוייב לפיצוי ו/או החזר כספי כלשהו בגין שינויים בלוח הטיסות. 

ביטוחים: 
מחיר העסקה הנ"ל אינו כולל דמי ביטוח נוסעים. הנוסעים והמטענים אינם מבוטחים בביטוח כלשהו, והחברה אינה אחראית לכל נזק כלשהו, אובדן כבודה וכיוצ"ב. במידה והנסוע יזדקק לטיול רפואי, עלויות הטיפול הן על הנוסע ואינם חלים על המארגן "אור הצדיק". 

אשרות ודרכונים: 
1. תוקף הדרכון חייב להיות לפחות שישה חודשים מיום היציאה מהארץ. 
2. נוסעים בעלי אזרחות זרה ו/או תעודת מעבר שאינם נושאים דרכון ישראלי מתבקשים לבדוק אישית ובאחריותם עם הנציגים הקונסולריים של מדינות היעד לגבי אפשרויות הכניסה ו/או המעבר ביעד. 

תשלום: 
1. החיוב יתבצע בפועל מיד לאחר קבלת אישור סופי להזמנה. 
2. מחיר הטיול כפי שהוא נקוב בטופס החתום ע"י הנוסע מבוסס על שערי החליפין של מטבעות הנהוגים בארצות בהן מתקיים הטיול ועל עלות כל מרכיבי הטיול, כפי שהייתה ידועה במועד פרסום הטיול ע"י המארגן לקהל. 
*** ההשתתפות בטיול מותנית בכך שהמארגן קיבל מהנוסע את מלוא התשלום עבור השירותים שהוזמנו. 
*** "אור הצדיק" תהיה רשאית לבטל הרשמת נוסע במידה ולא שולמה לו מלוא התמורה כמפורט לעיל. 

מיסים והיטלים: 
1. מיסי הנמל או כל מס אחר הינם נכונים ליום פרסום הטיולים ובהתאם למסלולים המפורטים בתנאים הכלליים הנ"ל. כל שינוי במסלול הטיסות או בשערי המטבע או במיסים המקומיים בחו"ל אשר ייגרמו לתוספת במיסי הנמל ו/או כל היטל אחר, תוספת התשלום תחול על הנוסע. התשלום יבוצע בהתאם לצווים ולתקנות הנכונים לתאריך היציאה. 

תכנית הטיול: 
1. קיימת אפשרות שטיול מסוים ישתלב במסלולו של טיול אחר. הטיולים ימוזגו אם מספר המשתתפים לא יאפשר יציאה עצמאית של הטיול. המסלול והשירותים לא ישתנו כתוצאה מהשילוב. המארגן אינו מתחייב להודיע מראש לנוסעים על החלטות מסוג זה. 
2. "אור הצדיק" שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל טיול מכל סיבה שאינה תלויה בה ואשר מונעת את קיום הטיול ובלבד שהודיע על כך מייד לנוסע כאמור לעיל. כן שומרת לעצמה "אור הצדיק" את הזכות לבטל את הטיול אם לדעתה מספר המשתתפים בו פחות או אינו מצדיק את ביצוע הטיול, ובלבד שהודעה על כך תימסר לנוסע לפחות 6 ימים טרם היציאה לטיול. במקרים הנקובים בסעיף זה תוצע לנוסע השתתפות בטיול אחר או החזרת כל הסכומים ששולמו למארגן בגין הטיול שבוטל, לרבות דמי רישום אם שולמו. 
3. המארגן שומר לעצמו את הזכות לשינוי סדר ימי הטיול וכיוון המסלול ללא הודעה מוקדמת וע"פ שיקול דעתו בלבד. 

4. המזמין יודע ומקבל כי פרטי הטיסות ונתיביהן הינם באחריותם הבלעדית של חברות התעופה וכי הם ניתנים לשינויים לאחר ביצוע ההזמנה על ידי חברות התעופה ו/או על ידי כל גוף אחר וכי ייתכנו מקרים בהם יהיו שינויים בזהות המוביל, בזמני הטיסות ונתיביהן אף ללא הודעה מוקדמת, כאשר פרטי הטיסות המעודכנים הם אלו המופיעים בכרטיס הטיסה. 

5. הואיל מועדי טיסות ונתיביהן ו/או נחיתות הביניים נקבעים על ידי המוביל התעופתי לבדו, ובכלל זה נחיתות ביניים בלתי מתוכננות האחריות בגין עיכובים, שינויים, ביטולים, ואובדן כבודה הנה על פי הדין, חלה אך ורק על המוביל התעופתי ולא יהיו למזמין כל טענות ו/או דרישות, מכל סוג שהוא, כלפי "אור הצדיק", בין היתר, בגין עיכובים ו/או שינויים ו/או ביטולים ו/או אובדן כבודה. 
היה וייגרם לנוסע הפסד ו/או הוצאה, מכל סוג שהוא, ולרבות בגין עיכובים ו/או שינויים ו/או ביטולים ו/או אובדן כבודה לא תישא "אור הצדיק" בהפסדים ו/או בהוצאות אלו. 

המשתתפים בקבוצה: 
הטיולים המפורסמים בחברה זו פתוחים לקהל הרחב, לא תתקבל תלונה ו/או הערה בנושא גילאי המטיילים ו/או כישוריהם ו/או מקצועם ו/או מצב בריאותם ו/או דתם ו/או לאומם. אין באפשרות ה"מארגן" לוודא באופן מוחלט התאמת הגיל ולא תתקבלנה טענות על חריגה מהגבלת הגיל. 
כמו כן, בחלק רב מהנסיעות מצטרף גם צוות צילום לנסיעה, וחומר הצילום פתוח לערוצי הטלויזיה השונים. ההשתתפות בטיול מהווה הסכמה מפורשת לצילום, במידה והנוסעת איננה מעוניינת בצילום יש לשלוח בקשה בכתב למשרדי "אור הצדיק" טרם הנסיעה. 

מלונות: 
1. אכסון באכסניות בדרגת תיירות טובה בחדרים משותפים במיטות נפרדות. 
2. אין המארגן מתחייב לחדר במיקום מסוים בתוך המגורים ו/או לחדר מסוים. 
3. מיזוג אוויר – אין הפעלת מיזוג האוויר באחריות המארגן ואין באפשרות המארגן לשאת באחריות כלשהי להפעלתו. 
4. אין המארגן מתחייב לקבל או לאשר הזמנת חדר יחיד/זוגי לכל נוסע שיבקש זאת. 
5. הלינה בחדרים היא עד 5 בנות בחדר בתקופות הרגילות של השנה, בעונות השיא הלינה תהיה עד 10 אנשים בחדר. 

ארוחות: 
1. תפריט הארוחות נקבע מראש. 
2. הטיול על בסיס חצי פנסיון ותוגשנה ארוחות עיקריות בהתאם למספר הלילות המצוין בתכנית הטיול. 
3. הטיסה נחשבת לטיסה קצרה ולכן לא מוגשות ארוחות בטיסה. 

המחירים אינם כוללים: 
1. דרכון, אשרות כניסה, דמי טיפול באשרות כניסה ואגרות במעברי חוב. 
2. כל הסיורים המצויינים בתכנית הטיול המוצעים בזמן החופשי הינם בגדר הצעה בלבד ואינם כלולים במחיר הטיול וכרוכים בתשלום נוסף מראש. 
3. משקאות, כביסה, טלפונים, דואר וכו' 
4. ביטוח נוסעים 

אישור: 
1. הנני מאשרת בחתימתי את נכונות פרטי ההזמנה לרבות איות שמות הנוסעים כפי שמופיע בדרכון ונותנת בזאת את הסכמתי הבלתי חוזרת לחייב את כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו ל"אור הצדיק". 
2. הנני מאשרת ומצהירה כי קראתי בעיון טופס זה, כמו כן הנני מצהירה כי הדרכון שברשותי תקף לרישות ארץ היעד, וכי ברשותי כל המסמכים הדרושים לנסיעה לחו"ל לרבות אישור כניסה. 
3. הנני מתחייבת ומסכימה לכל האמור לעיל, לרבות דמי הביטול ונוהל הביטול וכל שינוי שיועבר לי על ידי נציגי "אור הצדיק". 
4. עם הכנסת פרטיך במסגרת תהליך ההזמנה הינך מאשר/ת ל"אור הצדיק" לשלוח למענך ו/או כתובת הדואר האלקטרוני המוזנת, SMS טלפון או בכל דרך פרסום אחרת כדי לעדכן אותך מעת לעת במבצעים ובמוצרים שמציעה החברה ולרבות מידע שיווק ופרסומי, זאת כל עוד לא ביקשת להסירך מרשימת הדיוור, הודעה שתוכל למסור ל"אור הצדיק" בכל עת. 
5. כאמור, בכל עת תוכל לבקש מ"אור הצדיק" להסיר את שמך מרשימת הנמענים באמצעות פניה לחברה בהודעת דואר אלקטרוני שכתובתה rabanit.barash@gmail.com 

עיקרי התנאים הכללים: 
1. "אור הצדיק" שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להחליף את שעות ו/או ימי הטיסה ו/או מספר הטיסה ו/או שדה התעופה ו/או מוביל תעופתי אם לדעתה הדבר מצדיק את קיום התחייבותה על פי הזמנת חבילת התיור. באם יהיו שינויים בשעות ו/או בימי הטיסה ו/או בשדה התעופה, האחריות תרבוץ על כתפי המוביל האווירי בלבד. 
2. כל שינוי בתנאי הטופס יבוצע על ידי הסוכן ובהסכמתו. 

שינויים במדיניות הפרטיות 
"אור הצדיק" רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות, בכפוף לכל דין. 

חילוקי דעות 
נציגי "אור הצדיק" או כל אחד אחר, אינם מוסמכים להחזיר וגם/או להבטיח כספים כלשהם וגם /או לשנות כל שינוי בתנאים ובמידע הכללי המפורטים בתנאים אלה. החזרים או זיכויים לנוסע יינתנו ע"י "אור הצדיק" בארץ בלבד רק לאחר בירור הבקשה וקבלת אישור חתום רשמי על כך מ"אור הצדיק". 

דמי ביטול 

בבקשתך לביטול עסקה חובה עליך לצרף את פרטיך המלאים: שם מלא, תעודת זהות, ותאריך יציאה. 
לאחר קבלת כל הפרטים לעיל חברתנו תבטל את הזמנתך ויישלח אליך אישור כי הזמנתך בוטלה. 

יצויין, כי על כל ההזמנות חלים דמי שינוי או ביטול מרגע אישור ההזמנה בהתאם למפורט בהזמנה וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 סע' 14ג', בין היתר, ביקש לקוח לבטל הזמנה שאושרה יחולו עליו דמי ביטול כפי שיפורטו להלן, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן בסעיף 14 ג' (להלן: "החוק") או בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) (להלן: "התקנות") כדלקמן: 

7.1 על פי דיני הגנת הצרכן רשאי לקוח לבטל בכתב את העסקה, בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים, לפי המאוחר, אלא אם כן מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות במכר מרחוק או 18 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות במכר רגיל ו-14 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות מתאריך זה ואילך ובתנאי השירותים אינם ניתנים במלואם בחו"ל. 
7.2 בכל מקרה ביטול יתבצע בכתב באמצעות פקס, לפקס שבראש טופס זה, אי מייל או מכתב, כאשר התאריך הקובע הינו תחילת יום העסקים הסמוך לאחר קבלת המסמך בסוכנות הנסיעות. סוכנות הנסיעות תאשר בכתב את קבלת הודעת הביטול. במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום שבתון בארץ / בחו"ל ייחשב יום הביטול/שינוי מיום העבודה הראשון שלאחריו. 
דמי הביטול הראשוניים שייגבו בגין כל ביטול יהיו 5% מערך העסקה או 100 ₪, הנמוך מביניהם. 
בהתאם למועד הביטול – 
1. אם הביטול יבוצע עד 22 ימי עבודה לפני יום תחילת מתן השירות נשוא העסקה ללקוח (להלן – "יום יציאה") – 150$ לאדם. 
2. אם הביטול יבוצע בין 21 ימי עבודה לפני יום היציאה ועד 15 ימי עבודה לפני יום היציאה – P (חמישים אחוז) ממחיר העסקה. 
3; אם הביטול יבוצע בין 14 ימי עבודה לפני יום היציאה ועד 8 ימי עבודה לפני יום היציאה – u(שבעים וחמישה אחוז) ממחיר העסקה . 
אם הביטול יבוצע בתוך עד 7 ימי עבודה לפני יום היציאה – 0 (מאה אחוז) ממחיר העסקה. 

** בנסיעות למרוקו מרגע ביצוע העסקה דמי הביטול בגין הנסיעה יהיו מחיר כרטיס הטיסה 
בעלות של 720$ לנוסע. 
ביטול בטווח של 21-15 ימי עבודה לפני היציאה דמי הביטול יהיו 50% ממחיר העסקה 
ביטול בטווח של 14-8 ימי עבודה לפני הנסיעה דמי הביטול יהיו 75% ממחיר העסקה 
ביטול בטווח של 7 ימי עבודה לפני היציאה יחוייב ב-100% דמי ביטול 

**דמי הביטול בטיסות LOWCOST אשר הוגדרו מראש לנוסע בין בכתב ו/או בשיחה עם נציג טלפוני הינם מלאים מרגע ביצוע ההזמנה.

קראתי בעיון את הטופס והנני מאשרת את כל תנאיו במעבר להמשך ההזמנה.

אני מאשר/ת את תנאי השירות

אני מאשר/ת שליחת מידע פירסומי

x

#{title}

#{text}

#{price}